Положення про спілку ЄСОП

Положення про діяльність громадської спілки «Європейське Співтовариство з Охорони Праці»

«Затверджено» Установчими зборами засновників громадської спілки “Європейське Співтовариство з Охорони Праці” Протокол № 2 від «15» березня 2019 року

Вступ

Положення про діяльність (далі – Положення) громадської спілки «Європейське Співтовариство з Охорони Праці» (далі – Спілка, ЄСОП) розроблене на основі Статуту Спілки та Кодексу поведінки учасників Спілки, регламентує порядок вступу, перебування, вихід або виключення зі Спілки її учасників. Положення є основою для діяльності органів Спілки із забезпечення прав її членів та контролю за виконанням членами Спілки своїх обов’язків.

Напрями діяльності

1.

Спілка здійснює свою діяльність у сфері охорони праці та промислової безпеки, та спрямовує її на збереження життя та здоров’я людей на робочих місцях, використання наявних можливостей у розповсюдженні найкращого світового досвіду із зниження виробничого травматизму.

2.

Основними напрямами діяльності Спілки є:

Розвиток професійної компетенції спеціалістів з охорони праці.

Розповсюдження знань кваліфікованих, досвідчених та компетентних європейських спеціалістів у галузі гігієни та безпеки праці.

Консультації та інформаційно-технічна підтримка організацій різної форми власності у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Встановлення відносин з міжнародними та місцевими організаціями з метою підвищення рівня безпеки праці на підприємствах різних форм власності.

Підвищення рівня стандартів з охорони праці на основі законодавства Європейського Союзу та конвенцій Міжнародної організації праці у сфері охорони праці.

Поширення та застосування ризикоорієнтованого підходу та найкращих практик у сфері гігієни та безпеки праці.

Порядок набуття і припинення асоційованого членства

1.

Членство в Спілці є добровільним та індивідуальним. Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, юридичні особи різних форм власності, які визнають Статут Спілки та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Спілки.

2.

Кандидат повинен відповідати наступним критеріям членства у Спілці:

Поділяє бачення, місію та цінності Спілки.

Бере участь у досягненні мети та цілей Спілки.

Зобов’язується дотримуватися Кодексу поведінки членів Спілки.

Підтверджує свій професійний досвід та готовий постійно удосконалюватися.

Має бездоганну ділову репутацію.

3.

Рішення про прийняття до асоційованих членів Спілки здійснюється на підставі виконання вимог, викладених на офіційному сайті ЄСОП, а саме:

Заява про вступ до ЄСОП.

Резюме (для фізичних осіб) або профіль підприємства (для юридичних осіб) у довільній формі, що підтверджує професійну діяльність (див. п.4.2 Положення – вимоги до кваліфікації ЄСОП «Фахівець»).

Успішне проходження тестування із знання Кодексу поведінки учасника ЄСОП.

Згода на обробку персональних даних.

Згода дотримуватися Кодексу поведінки та даного Положення у діяльності, пов’язаній з ЄСОП.

4.

Рішення про прийняття юридичних осіб до асоційованих членів Спілки приймається на додаток до вимог п. 2.3, на підставі результатів аудиту на відповідність критеріям, викладеним у п. 2.2. цього Положення. Аудит проводиться ЄСОП або уповноваженою Спілкою організацією, має установлену циклічність, і спрямований на підтримання у юридичної особи – учасника ЄСОП бездоганної репутації у сфері безпеки та гігієни праці.

5.

Спілка може вимагати від кандидатів додатково іншу інформацію (документи) для завершення процедури прийняття. Асоційоване членство у ЄСОП підтверджується відповідним листом від Правління ЄСОП та записом у реєстрі асоційованих членів Спілки. Правління залишає за собою право відмовити у прийнятті кандидата в асоційовані члени Спілки без пояснення причин.

6.

Асоційоване членство у Спілці припиняється у випадках:

Виходу із Спілки за власним бажанням.

Виключення із Спілки, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, Положення про діяльність Спілки та Кодексу Поведінки учасників Спілки.

Якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Спілки.

Якщо член втратив зв’язок із спілкою без поважних причин.

Смерті члена спілки.

7.

Участь у Спілці для її членів безкоштовна.

Права та обов’язки членів спілки та асоційованих членів спілки

1.

Права асоційованого члена спілки:

Брати участь у всіх заходах, що проводяться спілкою, за виключенням випадків, визначених загальними зборами учасників Спілки.

Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, секцій, відділень, інших неуправлінських органів, створених за рішенням уповноважених органів Спілки.

Надавати відповідним органам Спілки пропозиції щодо діяльності Спілки.

Зобов’язується дотримуватися Кодексу поведінки членів Спілки.

Звертатися до органів Спілки за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Спілки

Брати участь у масових заходах, які організовує Спілка на спеціальних (привілейованих) умовах, затверджених Правлінням, якщо такі умови встановлені.

Користуватись передбаченими для асоційованих членів Спілки знижками від партнерів Спілки.

Приймати участь у соціальній та благодійній діяльності, що здійснюється Спілкою.

Використовувати у своїй професійній діяльності інформацію, надану Спілкою у відкритих джерелах, інформацію про свій статус набутого членства у Спілці.

На добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Спілці.

2.

Обов’язки асоційованого члена Спілки:

У своїй діяльності, якщо вона стосується Спілки, керуватися Статутом Спілки та Положенням та іншими внутрішніми документами Спілки.

Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Спілки, всіляко сприяти Спілці у її діяльності.

Утримуватися від дій та висловлювань, що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Спілки, а також можуть завдати шкоди її діловій репутації.

Не порушувати права інших членів Спілки, в т.ч. асоційованих у відносинах зі Спілкою.

Підтримувати авторитет та ділову репутацію Спілки.

Повідомляти у Спілку свої актуальні контактні дані, та дані про їх зміну.

Підтверджувати активність свого статусу асоційованого члена, в порядку та строки передбачені Спілки.

Кваліфікаційні рівні асоційованих членів Спілки

1.

Спілка надає можливість своїм асоційованим членам-фізичним особам підвищувати свою компетентність у межах Спілки або за її межами та підтверджувати свій рівень кваліфікації на засадах чесності, неупередженості та об’єктивності. З цією метою у рамках Спілки діють 4 (чотири) кваліфікаційні рівні для спеціалістів у сфері гігієни та безпеки праці, які враховують професійний практичний досвід та рівень професійних знань:

Рівень 1: Фахівець.

Рівень 2: Акредитований спеціаліст.

Рівень 3: Сертифікований експерт.

Рівень 4: Дипломований експерт.

Просування за кваліфікаційними рівнями здійснюється асоційованими членами за власним бажанням, не примусово, та дає можливість здійснювати безперервний професійний ріст.

2.

Вимоги до рівнів кваліфікації асоційованих членів ЄСОП наведені у пп. 2.1 – 2.4. Рівень кваліфікації набувається кандидатом за відповідності усім вимогам, висунутим до кожного рівня:

2.1.

Рівень 1: Фахівець (скор. Ф ЄСОП (англ. S ESOSH))

Умова 1. Практичний досвід роботи на посадах інженера, спеціаліста, менеджера з охорони праці, промислової безпеки не менше 2 років на підприємстві зі штатом працівників більше 20 осіб, або для випускників закладів вищої освіти – профільна вища освіта за спеціальністю «Охорона праці» (не нижче бакалавра).

Умова 2. 100% проходження тестування на знання Кодексу поведінки учасників ЄСОП.

2.2.

Рівень 2: Акредитований спеціаліст (скор. АС ЄСОП (англ. AS ESOSH)

Умова 1. Практичний досвід роботи на посадах інженера, спеціаліста, менеджера з охорони праці, промислової безпеки не менше 2 років на підприємстві зі штатом працівників більше 20 осіб, або для випускників закладів вищої освіти – профільна вища освіта за спеціальністю «Охорона праці» (не нижче бакалавра).

Умова 2. Фахівець ЄСОП, який має сертифікат ESOSH про проходження базового курсу управління безпекою та гігієною праці (обсягом 21 навчальна година), або пройшов аналогічний курс за програмою визнаних у світі центрів навчання з охорони праці (IOSH Managing Safely, NEBOSH Award або їх еквіваленти).

2.3.

Рівень 3: Сертифікований експерт (скор. СЕ ЄСОП (англ. CE ESOSH))

Умова 1. Практичний досвід роботи на посадах інженера, спеціаліста, менеджера з охорони праці, промислової безпеки не менше 5 років на підприємстві зі штатом працівників більше 50 осіб.

Умова 2. Учасник ЄСОП 1 або 2 рівня, який має сертифікат ESOSH про проходження поглибленого курсу управління безпекою та гігієною праці (обсягом 130 навчальних годин), або пройшов аналогічний курс за програмою визнаних у світі центрів навчання з охорони праці (NEBOSH IGC або його еквіваленти).

Умова 3. Учасник ЄСОП, який підтримує програму Безперервного Професійного Розвитку (Програма БПР ЄСОП), розміщену на офіційному сайті ЄСОП, до якої вноситься інформація щодо здійсненої професійної діяльності та подальшого її планування.

2.4.

Рівень 4: Дипломований експерт (скор. ДЕ ЄСОП (англ. ChE ESOSH))

Умова 1. Практичний досвід роботи на посадах інженера, спеціаліста, менеджера з охорони праці, промислової безпеки не менше 5 років на підприємстві зі штатом працівників більше 50 осіб.

Умова 2. Учасник ЄСОП рівня 1, 2, 3, який має сертифікат ESOSH про проходження дипломного курсу управління безпекою та гігієною праці (не менше 1,5 роки заочного навчання), або пройшов аналогічний курс за програмою визнаних у світі центрів навчання з охорони праці NEBOSH Diploma, NVQ5, або їх еквіваленти.

Умова 3. Учасник ЄСОП підтримує програму Бесперервного Професійного Розвитку (Программа БПР ЄСОП). Сторінка профілю має заповнені приватну секцію з аналізом власних навичок та планом дій з розвитку, що регулярно оновлюється протягом не менше 2 років.

Умова 4. Учасник ЄСОП успішно пройшов інтерв’ю з іншими Дипломованими експертами ЄСОП з метою перевірки рівня знань, практичного досвіду рішення задач із застосуванням ризикоорієнтованого підходу.

3.

Навчальні програми, семінари, курси підвищення кваліфікації ЄСОП проводяться Спілкою або уповноваженою нею організацією на засадах загально ринкових відносин. Рішення про отримання рівня кваліфікації приймає Правління ЄСОП на підставі заяви асоційованого члена ЄСОП, результатів перевірки знань у рамках навчання та отриманих сертифікатів.

Органи управління спілки

1.

Органами управління Спілкою є: Загальні збори членів Спілки, Правління, Наглядова Рада, діяльність яких регулюється Статутом Спілки.

2.

Загальні збори членів Спілки є вищим органом Спілки, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Члени Спілки можуть бути обрані Правлінням з асоційованих членів Спілки.

3.

Правління Спілки є керівним органом Спілки на період між Загальними зборами, обирається терміном на 5 років та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. До складу Правління входять: Голова Правління, Генеральний директор, функціональні обов’язки яких закріплені Статутом Спілки.

4.

Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Спілки. Члени Наглядової Ради мають право участі у засіданні Правління Спілки з правом дорадчого голосу.

Прикінцеві положення

Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Правлінням Спілки, є обов’язковим до виконання новими членами Спілки, та діє до моменту його скасування або прийняття нового положення, яке регулює аналогічні питання, в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Спілки. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з дня їх затвердження Правлінням Спілки.

Завантажити положення