Кодекс поведінки учасників спілки ESOSH

Кодекс поведінки учасників Європейського співтовариства з охорони праці ЄСОП

15 березня 2019

Вступ

Членами Європейського співтовариства з охорони праці (ЄСОП) стають лише професіонали, що володіють технологією впровадження ризик-орієнтованого підходу.

Важливими складовими професіоналізму членів ЄСОП є компетентність та невипередженість під час прийняття рішень у своїй професійній діяльності. Кожен зі спеціалістів ЄСОП несе відповідальність за формування поваги та довіри до почесного звання члену ЄСОП.

Завдання Кодексу поведінки – надати учасникам ЄСОП рекомендації в сфері етики, що відповідають найвищим європейським стандартам і правилам поведінки, у яких регулюються питання протидії корупції, конфлікти інтересів і конфіденційність.

Кодекс визначає основні стандарти поведінки, але при цьому не накладає обмежень на можливість здійснювати свою професійну та громадську діяльність.

Ми закликаємо усіх членів ЄСОП прагнути до того, щоб у центрі наших дій була чесність, і принципи Кодексу були дотримані при здійсненні нашої діяльності, що веде до збереження найвищої цінності – життя і здоров’я людей.

Ольга Богданова, Голова Правління ЄСОП
Дмитро Григоренко, Генеральний Директор ЄСОП

Кодекс поведінки учасників ЄСОП

Мета Кодексу поведінки – надати учасникам ЄСОП критерії, якими слід керуватися при виконанні своїх професійних обов’язків. У ньому позначені загальні принципи поведінки, яких очікує наше співтовариство від своїх членів. Дотримуючись цих стандартів, учасники можуть зберігати і підвищувати рівень відкритості та підзвітності, необхідної для підтримки довіри до ЄСОП.

Сфера застосування Кодексу поведінки – застосовується до всіх учасників щодо аспектів їх професійної діяльності у сфері безпеки та гігієни праці. Кодекс може доповнюватися іншими правилами поведінки та організаційної дисципліни, визначеними Правлінням ЄСОП, які не протирічать даному Кодексу.

Загальні принципи поведінки

У своїй професійній діяльності учасники ЄСОП:

1.

Поділяють бачення співтовариства, що життя – найвища цінність, і роблять усе можливе, аби не допустити нанесення будь-якої шкоди життю та здоров’ю людини;

2.

Виконують місію – формують безпечне мислення та поширюють лідерство з безпеки праці;

3.

Прагнуть до мети – розвивають власну професійну компетенцію та стають джерелом розвитку для інших;

4.

Досягають цілей:

Самооцінка та аудит безпеки.

Визначення проблем та шляхів їх вирішення.

Розробка дорожньої карти до нульового травматизму.

При виконанні своїх професійних обов’язків учасники ЄСОП:

1.

Виконують обов’язки з охорони праці відповідально, сумлінно і чесно.

2.

Приймаючи рішення в своїй професійній діяльності, керуються у першу чергу інтересами суспільства та діють з метою збереження життя і здоров’я людей.

3.

Керуються принципами прозорої звітності щодо травматизму та професійних захворювань на робочих місцях, ніяким чином не укриваючи реальних причин інцидентів, а виконуючи усе, від них залежне, для об’єктивного та неупередженого розслідування і недопущення повторення таких інцидентів у майбутньому.

4.

Діють таким чином, щоб їх діяльність укріплювала репутацію ЄСОП, дотримуються положень та правил організації, затверджених Правлінням ЄСОП.

5.

Просувають і підтримують основні принципи та засади ЄСОП:

Чесність.

Доступ до передових знань з безпеки праці.

Постійне удосконалення.

Беручи на себе провідну роль та слугуючи прикладом, учасники ЄСОП зобов’язуються дотримуватися наведених нижче правил поведінки:

1.

Поважають цінності ЄСОП, загальноєвропейські цінності та не здійснюють жодних дій, які могли б завдати шкоди репутації та авторитету ЄСОП або її учасників.

2.

Уникають конфліктів між будь-якими фактичними або потенційними економічними, комерційними, фінансовими та іншими інтересами на професійному та особистому рівні з одного боку і громадськими інтересами у роботі ЄСОП з іншого, вирішуючи будь-які конфлікти на користь суспільного інтересу; якщо учасник ЄСОП не в змозі уникнути конфлікту інтересів, такий конфлікт повинен бути оприлюднений Правлінню ЄСОП.

3.

Не використовують свою участь в ЄСОП для просування власних інтересів або інтересів іншої особи або структури за допомогою дій, несумісних з Кодексом поведінки.

4.

Не використовують в особистих цілях конфіденційну інформацію, доступ до якої вони отримали завдяки членству в ЄСОП.

5.

Учасники ЄСОП діють згідно Кодексу поведінки щодо запобігання та протидії корупції. У зв’язку з цим, ЄСОП дотримується найвищих етичних стандартів, а також не тільки букви, але й духу всіх чинних та застосовних антикорупційних нормативно-правових актів, що діють в країнах, де здійснюють свою діяльність учасники ЄСОП.

6.

Усім учасникам, працівникам і представникам ЄСОП, і третім особам, що діють від імені співтовариства, заборонено вчиняти або спонукати будь-кого вчиняти дії, заборонені Антикорупційним законодавством.

7.

Усі вищезазначені особи повинні забезпечувати, щоб усі угоди із третіми особами, як у приватному, так і в державному секторах, укладалися відповідно до актів чинного законодавства країни, у якій здійснюється діяльність, а також стандартів добросовісності та добропорядності.

8.

ЄСОП цінує добросовісність та прозорість усіх транзакцій, виступає проти та не визнає будь-яких корупційних дій, незалежно від того, ким вони вчинені.

9.

Учасники ЄСОП не повинні допускати корупційних правопорушень – діянь, що містять ознаки корупції:

Використання суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення наданих йому службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.

Прийняття участі у діях, вчинених суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Всі члени ЄСОП, приймаючи участь у заходах співтовариства, та при посиланні на свою участь у співтоваристві, приймають на себе наступні зобов’язання:

1.

Про усі загрози або підозри можливих корупційних правопорушень або факти їх настання, які стали відомі учаснику ЄСОП, та стосуються безпосередньо його професійної діяльності або діяльності всього співтовариства, учасник ЄСОП повинен повідомити Правління ЄСОП.

2.

Проявляти повагу до цінностей ЄСОП;

3.

Демонструвати відкритість і прозорість своєї діяльності.

4.

Зберігати нейтралітет, неупередженість та об’єктивність.

5.

Зобов’язання діяти у чинному нормативно-правовому полі країни, де здійснюється діяльність ЄСОП.

6.

Зобов’язання підтримувати порядок і правила пристойності, забезпечуючи цивілізовані і впорядковані стосунки, відповідно до правил та за усталеною діловою практикою.

7.

Зобов’язання поводитися чемно, ввічливо і шанобливо по відношенню до один до одного, утримуватися від будь-яких дій, які можуть порушити хід організованих заходів.

8.

Зобов’язання утримуватися від будь-якої дискримінації за гендерними, соціальними, мовними, етнічними та іншими ознаками, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав учасників ЄСОП та інших осіб.

9.

Усі учасники роблять заяву Правлінню ЄСОП, якщо мають професійні, особисті чи економічні інтереси, які суперечать діяльності співтовариства.

Дотримання кодексу поведінки

При здійсненні своєї професійної діяльності учасники ЄСОП беруть на себе зобов’язання дотримуватися принципів і правил, викладених в Кодексі поведінки.

За наявності підстав вважати, що той чи інший учасник діяв з порушенням Кодексу поведінки, Правління ЄСОП у праві вимагати роз’яснень чи додаткової інформації від цього учасника ЄСОП або інших членів співтовариства, які можуть прояснити ситуацію.

У разі, якщо Правління ЄСОП вирішить, що даний учасник порушив Кодекс поведінки, Правління приймає рішення про виключення його з членів співтовариства у рамках своїх повноважень та згідно чинної нормативно-правової бази країни, де здійснює свою діяльність ЄСОП.

Завантажити кодекс